Beslut om bostäder, skolor, park och akutmottagning

Kategorier: Stadsbyggnad
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 juni fattades många beslut, bland annat beslutade vi att påbörja detaljplaneprocesser för totalt 1990 nya bostäder.

Jag önskar att jag hade möjlighet att informera er om varje enskilt byggprojekt här på bloggen, men jag har gjort en sammanställning över några av projekten:

____________________________________________________________

600 ungdomslägenheter vid Telefonplan, projektet ”The Brick”
Totalt omfattar detaljplaneförslaget cirka 980 lägenheter, en gymnasieskola, handel, kontor, och lokaler för verksamheter. De föreslagna hushöjderna varierar mellan fyra och 17 våningar, bortsett från den gamla matsalen som delvis bevaras med en våning.
thebrickIllustration: White Arkitekter
Ärendet i PDF-format: Start-PM för Timotejen

____________________________________________________________

30 st nya lägenheter och nya kontors-, skol- och handelslokaler på Tullgårdsgatan på Södermalm
Förslaget till ny detaljplan innebär ändrad användning av befintlig byggnad till kontor, skolverksamhet, bostäder och kommersiella lokaler i del av bottenvåning. Skolan kommer även att få tillgång till rekreationsyta på fastighetens övre plan.
tullgardsgatanIllustration (volymstudie): Equator Stockholm AB
Ärendet i PDF-format: Start-PM för Hönsfodret 1, Södermalm

____________________________________________________________

120 nya bostäder vid Telefonplan
Befintlig byggnad ersätts med tre nya kvarter innehållande ca 160 lägenheter samt
lokaler för butiker och verksamheter. Det som tillförs ska samspela med Telefonfabriken och LM-stadens arkitektur.
Den nya bebyggelsen är 4-5 våningar, undantaget högre byggnadsdelar mot Telefonplan. I bottenvåning mot torget samt mot LM Ericssons väg inryms
verksamheter och lokaler.
designens husIllustration: White Arkitekter
Ärendet i PDF-format: Start-PM för Telefonfabriken 1, Telefonplan

____________________________________________________________

Nya lokaler för Judiska skolan och 32 nya lägenheter vid Nybrogatan, Östermalm
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av den judiska utbildnings- och kulturverksamheten i kvarteret samt tillföra nya bostäder. Ett vidare syfte är att stärka stadsdelens urbana karaktär genom ett utökat kulturellt utbud i kombination med ytterligare bostäder. Detaljplanen innebär att gårdsflygeln inom Riddaren 6 rivs och ersätts med en större långsträckt volym för skol- och kulturverksamhet. Avsikten med den långsträckta byggnadsvolymen är att exponera verksamheten mot Nybrogatan och göra den närvarande i det offentliga rummet. Inom Riddaren 5 innebär förslaget att den befintliga byggnaden konverteras till bostäder, volymen utvidgas med drygt tre meter mot norr och dess inre liksom fasaderna omdanas för att anpassas till bostadsändamål. Enligt förslaget höjs byggnaden med en halv våning för att inrymma ytterligare en bostadsvåning. Mot söder sänks marken för att möjliggöra bostäder eller kommersiell verksamhet i den nuvarande källarvåningen.
judiskaskolan2
judiskaskolan1Illustration: Aleksander Wolodarski samt Andreas Martin-Löf
Ärendet i PDF-format: Antagande av detaljplan för Riddaren 5 och 6, Nybrogatan

____________________________________________________________

Utbyggnad av Södersjukhuset, Södermalm
I detaljplanen ingår en ny behandlingsbyggnad, en ny vårdbyggnad, ambulansangöring, akutvårdsentré, kapell samt byggnader för teknisk försörjning.

sodersjukhuset
Ärendet i PDF-format: Start-PM för Södersjukhuset 10

____________________________________________________________

Ny skola och 500-800 nya bostäder i Årstaberg
Förslaget innefattar bostadsbebyggelse samlade i gårdsformationer runt ett kvarterstorg. I anslutning till Årstaberg pendeltågsstation anläggs ett stadsdelstorg
med verksamhetslokaler i kringliggande byggnaders bottenplan. Bostadsbebyggelse placeras närmast stambanan för att bidra till ett bullerskyddat läge av skolan. Bebyggelsen öppnar sig mot norr för att skapa ett samband med grönområdet.
Årstaberg
Illustration: Equator Stockholm AB/Max Arkitekter
Läs hela ärendet: Start-PM för Packrummet 9 och Årsta 1:1, Liljeholmen

 

Kommentarer är stängda